Ornaty

Kolory szat liturgicznych nie są zbiorem przypadkowych barw. Wiara chrześcijańska przywiązuje do nich duża wagę, nie pozwalając na dowolność w wyborze koloru szat. Każdej z barw przypisuje się pewne znaczenie…

Czytaj dalej

Sakramenty – co warto wiedzieć

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest zespołem powoływanym przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego. Pracami komisji kieruje przewodniczący; jest nim biskup powoływany na pięcioletnią kadencję. W…

Czytaj dalej

Kanonik, prałat, dziekan

Duchowni, czyli szafarze istniejący w Kościele z ustanowienia Bożego, uczestniczący w kapłaństwie hierarchicznym i pełniący służbę wobec Ludu Bożego poprzez posługę nauczania, uświęcania i pasterzowania mogą pełnić w Kościele różne…

Czytaj dalej

Ministranci jak dinozaury?

Przede wszystkim jednak, wydaje się, głównym problemem jest postępująca laicyzacja społeczeństwa. Coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa tracą kontakt już nie tylko z wiarą, ale nawet szeroko pojętą kulturą chrześcijańską. Ponadto…

Czytaj dalej

Być ministrantem – liturgia

Uczest­nic­two w powszech­nym zna­cze­niu defi­niuje się jako dobro­wolne i szla­chetne zaan­ga­żo­wa­nie. Uczest­nic­two służby litur­gicz­nej w świę­tych obrzę­dach tak, jak wszyst­kich wier­nych, należy roz­pa­try­wać według trzech wymia­rów: udziału świa­do­mego, czyn­nego i owoc­nego,…

Czytaj dalej

Pięć pytań do…

Wszyscy możemy natychmiast wypełniać uczynki miłosierdzia. Wystarczy, że każdy z nas zacznie zadawać sobie pytanie: "Co mogę uczynić dzisiaj, aby zaspokoić potrzeby mojego bliźniego?". I nie ma znaczenia, czy jest…

Czytaj dalej
Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]